Rudraksha World
Rudraksha World
 

Rudraksha Japa Mala | रुद्राक्ष जप माला


Rudraksha Japa Mala (रुद्राक्ष जप माला)

Rudraksha Mala 3MM in Thread

Code: RWJR-13
Size : 3 mm
Rudraksha Mala 4MM in Thread

Code: RWJR-12
Size : 4 mm
Rudraksha Mala 5MM in Thread

Code: RWJR-11
Size : 5 mm
Rudraksha Mala 5.5MM in Thread

Code: RWJR-10
Size : 5.5 mm
Rudraksha Mala 6MM in Thread

Code: RWJR-09
Size : 6 mm
Rudraksha Mala 6.5MM in Thread

Code: RWJR-08
Size : 6.5 mm
Rudraksha Mala 7MM in Thread

Code: RWJR-07
Size : 7 mm
Rudraksha Mala 7.5MM in Thread

Code: RWJR-06
Size : 7.5 mm
Rudraksha Mala 8MM in Thread

Code: RWJR-05
Size : 8 mm
Rudraksha Mala 8.5MM in Thread

Code: RWJR-04
Size : 8.5 mm
Rudraksha Mala 9MM in Thread

Code: RWJR-03
Size : 9 mm
Rudraksha Mala 9.5MM in Thread

Code: RWJR-02
Size : 9.5 mm
Rudraksha Mala 10MM in Thread

Code: RWJR-01C
Size : 10 mm