Rudraksha World
Rudraksha World

Gauri Shankar Indra Mala


2 Mukhi Gauri Shankar
Size : 19 mm
3 Mukhi Gauri Shankar
Size : 19 mm
4 Mukhi Gauri Shankar
Size : 19 mm
5 Mukhi Gauri Shankar
Size : 23 mm
6 Mukhi Gauri Shankar
Size : 24 mm
7 Mukhi Gauri Shankar
Size : 34 mm
8 Mukhi Gauri Shankar
Size : 34 mm
9 Mukhi Gauri Shankar
Size : 35 mm
10 Mukhi Gauri Shankar
Size : 37 mm
11 Mukhi Gauri Shankar
Size : 38 mm
12 Mukhi Gauri Shankar
Size : 38 mm
13 Mukhi Gauri Shankar
Size : 35 mm
14 Mukhi Gauri Shankar
Size : 36 mm
15 Mukhi Gauri Shankar
Size : 34 mm
16 Mukhi Gauri Shankar
Size : 34 mm
17 Mukhi Gauri Shankar
Size : 33 mm
18 Mukhi Gauri Shankar
Size : 34 mm
19 Mukhi Gauri Shankar
Size : 39 mm
21 Mukhi Gauri Shankar
Size : 37 mm
Gauri Shankar Ganesh
Size : 37 mm